سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه های آبی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد مهدی احمدی – استادیار گروه مهندسی آب ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید رحیم پور – استادیار گروه مهندسی آب ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

سریزها و دریچه ها از سازه های رایج و مهمی هستند که به منظور کنترل و تنظیم جریان در کانالها مورد استفاده قرار میگیرند. به منظور افزایش بهره وری از آنها ، میتوان سرریز و دریچه را با هم ترکیب نمود ، بو طوری که در یک زمان جریان آب بتواند هم از روی سرریز و هم از زیر دریچه عبور نماید . این وسیله ترکیبی وضعیت هیدرولیکی جدیدی را پدید می آورد که با شرایط سرریز تنها و دریچه تنها متفاوت است . مشکل رسوبگذاری با بکارگیری سرریز و دریچه ترکیبی به حداقل می رسد . همچنین با این روش رسوبات و مواد زائد در پشت سرریزها انباشته نمی شود. هدف از این تحقیق استخراج رایطه دبی-اشل سازه جریان همزمان از رو به پایین دریچه با استفاده از مدل ازمایشگاهی می باشد و بدین منظور از تئوری ابعادی II و تئوری تشابه (similarity) برای استخراج پارامترهای بدون بعد موثر و شناسایی رابطه رگرسیون بین این پارامترها استفاده شده و با اطلاعات اندازه گیری شده در مدل آزمایشگاهی ظرایب معادله رگرسیونی بدست خواهد آمد.