سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لنا جعفرقلی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
عبدالرضا ظهیری – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گرگ
امیراحمد دهقانی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گرگ
مهدی مفتاح هلقی – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گرگ

چکیده:

پلها از جمله مه مترین و حیاتیترین ساز ههای ارتباطی هستند که از دیرباز مورد استفاده قرار میگیرند. آبشستگی موضعی پای ههای پل یکی از مه مترین عوامل تهدید کننده پایداری پلهای احداث شده در رودخان هها است. منشأ آبشستگی موضعی در واقع نوعی فرسایش در اطراف پایه پلها است که در نتیجه جریا نهای گردابی برخاستگی و جریان نعل اسبی است. یکی از عوامل مهمی که باعث تشدید میزان آبشستگی پای ههای پل شده و معمولاً مورد توجه قرار نمیگیرد، تجمع اجسام شناور و شاخه و برگ درختان در اطراف پایه است. تاکنون رابطه مشخصی برای تخمین عمق آبشستگی موضعی پایه پل ناشی از تجمع اجسام شناور ارائه نشده است. در این تحقیق با استفاده از داد ههای آزمایشگاهی، رابطهای بر اساس تحلیل ابعادی برای این منظور استخراج شده و ضریب و نماهای رابطه با استفاده از اصول بهین هسازی مشخص شده است. مقایسه نتایج این رابطه بهینه با داد ههای آزمایشگاه مبنی بر بیشینه عمق آبشستگی، کارایی مناسب رابطه پیشنهادی را نشان میدهد.