سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد رضا زارع مهرجردی – استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مریم ضیاء آبادی – کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
عباس رضایی – مربی بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

امروزه یکی از موارد بسیار مهم در بخش کشاورزی، توسعه پایدار منابع آبی است. بنابراین عکس العمل کشاورزان در تقاضای آب در مقابل تغییر قیمت این نهاده از اهمیت ویژه ای برخوردار است، که می توان از طریق استخراج تابع تقاضای آب بدست آورد. این تحقیق درصدد استخراج تابع تقاضای آب محصول ذرت از تابع تولید چند جمله ای می باشد. داده های مورد نیاز این تحقیق از یک طرح آزمایشی برای محصول ذرت در سال ۱۳۸۶، جمع آوری شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که رابطه معکوس بین قیمت آب و مقدار تقاضای آن وجود دارد و همچنین رابطه بین قیمت کود و تقاضای آب نیز معکوس است.