سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منیره نهاردانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
مرضیه حسینی نژاد –
زهرا پورفلاح –

چکیده:

اهمیت پری بیوتیک ها یا ترکیبات غذایی غیرقابل هضم که بطور انتخابی رشد وفعالیت باکتریهای پروبیوتیک را تحریک می کنند بطور روزافزونی مورد توجه قرارگرفته است این پژوهش با هدف بررسی اثرات پری بیوتیکی اینولین استخراجی از گیاه کاسنی صورت گرفت اینولین طبیعی موجود در ریشه کاسنی استخراج شد افزایش رشد و فعالیت باکتری پروبیوتیک Lactobacillus rhamnosus و باکتری پاتوژن E.coli تحت تاثیر ترکیب پری بیوتیکی استخراجی دردرصدهای مختلف ۰/۱و۱/۵و۲ آزمون و با پودر اینولین خالص تجاری گلوکز و فروکتوز مقایسه گردید نتایج آزمون جذب سنجی نشان داد که سطح ۲ درصد اینولین ها درافزایش دانسیته سلولی باکتری پروبیوتیک موثرتر بودند دربررسی رشد و زنده مانی سلولهای باکتریایی مشخص گردید که باکتری لاکتوباسیلوس رامنوسوس افزایش تقریبی ۰/۷ لگاریتم سلول زنده قابل شمارش برروی سطح ۱/۵ درصدبهترین سطح افزایشی اینولین ها را داشت.