سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

معصومه جهانساز –
طاهره کاغذچی –

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی روش استخراج املاح منیزیم با خلوص بالا جهت مصارف غذایی و دارویی می باش د.برای این منظور از فرآیند لیچینگ تحت فشار گاز ۲COاستفاده شده است . این مطالعه شامل دو بخش تکلیسو لیچینگ اس ت. در بخش تکلیس سعی شد ه است با استفاده از تستTGAدمای مناسب جهت تجزیه حرارتیکربنات منیزیم انتخاب شود، طوریکه در آن کربنات کلسیم تجزیه نشو د. دمای تعیین شده در این بررسی ٧٧٠ oC بوده اس ت. در مرحله بعد فرآیند استخراج به صور ت واکنش سه فازی گاز -مایع-جامد در یک راکتورCSTR انجام شده و مقدار اپتیمم متغیرها تعیین شده اس ت. در ادامه مناسب ترین مدل ریاضی برای اینفرآیند ارائه گردیده و از طریق مقایسه نتایج آزمایشگاهی با مدل ریاضی نقطه محدود کننده سیستم مشخص شده است.