سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا لطفی – دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذایی
منوچهر حامدی –
احمد کلباسی –

چکیده:

با افزایش مضرات و خطرات رنگهای مصنوعی و استفاده بالای آن در مواد غذا یی، استخراج و خالص ساز ی عصار ه ها ی رنگی از منابع طبیعی ارزان قیمت مورد توجه خاصی قرار گرفته است . در ای ن تحقی ق روش ی استخراج ی بر ای خروجآنتوسیانین از بافت گ یاه بررسی شد ه است که عبارت از بکارگ یری آب سولفوره در غلظتهای مختلف سولفیت به م ی زان ١٠٠ ، ۴٠٠ ، ٧٠٠ ، ١٠٠٠ و ٢٠٠٠ ppm و در زمانهای ٢٠ ، ۴٠ ، ۶٠ ، ١٢٠ و ١٨٠ دقیقه برای تعیین بهینه شر ایط استخراج م ی باشد .شرایط بهینه استخراج ٧٠٠ ppm و ۶٠ دقیقه بدست آمد. به منظو.ر تعیین کیفی ت آنتوس یانین استخراج شده، بعد از فرآینداستخراج و تعیین شرایط بهینه نمونه ها با دستگاه اسپکتروفتومتر مدل( DR/ 4000u HACK ,USA ) رنگ سنجی شد