سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

گلاویژ ملکی – کارشناس ارشد
اکرم شاه حسینی – کارشناس ارشد
سمیرا احمدی – کارشناسی ارشد
فریبرز قریب – دکتری

چکیده:

برگه ۱:۲۵۰۰۰ کردان درشمال باختری استان تهران برگه ۱:۲۵۰۰۰۰تهران و برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ کرج واقع شده است باتوجه به لیتولوژی منطقه می توان گفت که ازنظر اقتصادی منطقه کردان مستعدذخایر فلزی و غیرفلزی می باشد دراین مقاله سعی براین شده است تا با استفاده از روشهای پردازش داده های ASTER برای تعیین مناطق دگرسانی ازجمله روش پیش بینی خطی باند روش فیلترگذاری انطباقی که برای دگرسانی آرژیلیک منطقه جواب خوبی به ما داد روش نمایشگر زاویه طیفی وروش برازش ویژگی طیفی بتوان مناطق مستعد کانه زایی را تشخیص داد درموردهریک از دگرسانی های تمام روشهای مربوطه اهستفاده گردید و بهترین روش برای هریک انتخاب شد تمام خطواره ها تمرکز کانه زایی ها را کنترل نموده و با دخالت دادن این دسته عوارض می توان مناطق تمرکز کانه زایی را مشخص نمود