سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه بشی پور – دانشجوی دکتری
حامد بنی عامریان – دانشجوی کارشناسی
سعید نوری خراسانی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
فرشاد ترابی اصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

کریستالیزاسیون یکی ازروشهای مهم تولید پتانسیل کلراید از کارنالیت (KCl.MgCl2.6H2O) است کارنالیت مورد استفاده دراین مطالعه ازشورابه های خور و بیابانک استان اصهفان تامین گردید پس از حذف مکانیکی خاک رس و موادنامحلول از کارنالیت مجموع ناخالصی های محلول کلسیم کلراید منیزیم کلراید و سدیم کلراید به عنوان ناخالصی منیزیم کلراید لحاظ شد با رسم نمودارهای فازی سیستم سه جزئی دردماهای بین ۱۰-تا۱۰۵ درجه سانتیگراد و بدست آوردن منشوردما نقاط عملیاتی برای تولید حداکثر کریستال پتاسیم کلراید به روش کریستالیزاسیون سرمایشی پیوسته و ناپیوسته و کریستالیزاسیون تبخیری حاصل شد نتایج نشان دادکه درمقیاس ازمایشگاهی درصد مقدار کریستال بدست آمده از فرایند کریستالیزاسیون سرمایشی پیوسته دردامنه دمایی بین ۲۵تا۷۶ درجه سانتیگراد نسبت به فرایند ناپیوسته ۱۰ درصد بیشتر بوده و درمقایسه با روشهای دیگر روشهای انجام شده دراین مطالعه بازده بیشتری را دارد.