سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا قانعی – کارشناس مهندسی شیمی
حسین درخشان فر – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
محمدرضا شیری – کارشناس مهندسی صنایع
سیدحسین حسینی – کارشناس مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله، پس از تعریف بیوگاز و مشخص نمودن اجزای تشکیل دهند هی آن، فرآیند و شرایط لازم جهت تولید بیوگازاز فاضلاب شهری بیان شده است. سپس بیوگاز تولیدی در تصفیه خانه ی فاضلاب شمال اصفهان به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته و اجزای تشکیل دهند هی آن تعیین گردیده است. از آنجاییکه بیوگاز حاصل از فاضلاب دارای مقادیری از گاز خورند هی هیدروژن سولفاید می باشد، پیش از استفاده باید مورد تصفیه قرار گیرد. در این مقاله رو شهای گوناگون تصفیه ی بیوگاز و مزایا و معایب آ نها نسبت به یکدیگر بیان شده است. در نهایت جزییات سیستم تصفیه ی بیوگاز بیولوژیکی برای تصفی هخانه فاضلاب شمال اصفهان با دبی گاز ۴۵۰ متر مکعب بر ساعت مورد بررسی قرار گرفته و مبانی طراحی آن بیان شده است.