سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدزین العابدین موسوی – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-
کریم عباس زاده – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران – دانشکده مهندسی برق – ایر
علیرضا عظیمی منتظر –

چکیده:

هدف اصلی این مقاله، کنترل سیستم توربین بادی مجهزبه ژنراتور القایی دوگانه تغذیه برای استحصا ل بیشترین توان قابل جذب در سرعتهای مختلف باد میباشد. پس از مرور مختصری برساختمان و اجزای سازنده یکتوربین بادی سرعت متغیر، چگونگی مدلسازی قسمت – های مختلف توربین بادی بیان می شود و یک مدل دینامیکی از ژنراتور القایی دوگانهتغذیه در دستگاه مختصات میدان دوار شار استاتور استخراج میگردد کهپس از خطیسازی و لحاظ کردن نامعینی های سیستم، به یک مدل نامی متعارف فضای حالت چندورودی و چندخروجی برای کل سیستم میرسیم.برای تعیین حداکثر توان قابل جذب از توربین بادی یا همان توان مرجع ، ازدو روش استفاده از جدول بهره و یک روش که بهصورت بلادرنگ و مستقل از پارامترهای مکانیکی سیستم توربین بادی، سیگنال مرجع را تعیین میکند، استفاده شده است. همچنین برای کنترل کردن سیستم، ازکنترل کنندهLQR استفاده می شود.