سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آروین ساکت – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشگاه علم و صنعت ایران
امیر اعتمادی شهید – دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مطالعه امواج منطق? چابهار با استفاده از مدل عددیSWAN و آمار ۲۳ سال ۲۰۰۷-۱۹۸۵ باد اندازه گیری شده در ایستگاه هواشتاسی چابهار، شبیه سازی شده است. نتایج بدست آمده از مدل با پارامترهای اندازه گیری شده توسط بویه مورد صحت سنجی قرار گرفته است. با قرار دادن پارامترهای شبیه سازی شده موج در رابطه انرژی، تغییرات انرژی موج برای این دوره زمانی محاسبه و انرژی قابل استحصال از امواج به صورت متوسط سالیانه برآورد شده است. در انتها ویژگی های منبع انرژی یعنی ارتفاع و پریود موج در منطقه بررسی شده و نشان داده شده است که بخش عمده انرژی سالیانه، توسط امواج با ارتفاع موج مشخصه کمتر از ۱ متر و پریود قله طیف بین ۴ تا ۸ ثانیه تولید می شود.