سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بابک امین نژاد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، گروه مهندسی عمران، رودهن،
حسن احمدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، گروه مهندسی عمران، رودهن،
موسی امین نژاد – کارشناس ارشد سازمان مدیریت منابع آب ایران

چکیده:

در مناطق خشک معمولا بارندگی به انداز های نیست که گیاهان بتوانند نیازهای اصلی خود را برای تولید محصول مرتفع سازند. از این رو نم یتواند عامل تضمی نکننده کشاورزی اقتصادی باشد. از سوی دیگر بخش زیادی از بارش به شکل روا نآب و تبخیر از دسترس خارج شده و در نتیجه دوران خشکی و کم آبی طی مراحل رشد گیاهان قابل ملاحظه م یشود. در مناطقی با خا کهای سطحی نامناسب و غیرقابل نفوذ، نیز امکان تشکیل روا نآب در اراضی صاف و مسطح وجود دارد. در این خا کها قسمت اعظم بارندگی، داخل گودا لهایی ذخیره شده و سپس این اراضی را به زمی نهای باتلاقی تبدیل م یکند. به دلیل وجود قشرهای نمکی کیفیت آب بارندگی کاهش یافته و بخش اعظم آن تبخیر م یشود. از این رو بخش اندکی از نزولات جوی به سفر ههای آب زیرزمینی م یپیوندد. از دست رفتن همین میزان اندک آب بارندگی سبب بروز تن شهای شدید رطوبتی برای گیاهان و کاهش چشمگیر تولیدات گیاهی م یشود که در صورت تداوم باعث از بین رفتن و عدم تولید گیاهان م یشود. از سوی دیگر کمبود آب بدون در پی داشتن منافعی برای مصارف کشاورزی و دامداری و عدم مدیریت صحیح اراضی در مجموع عوامل بسیار مهمی هستند که در بروز پدیده بیابا نزایی و افزایش نقاط ضعف و کمبودهای مناطق خشک تاثیر م یگذارند. در این مقاله پرداختن به بحث استحصال آب، م یتواند نقش مهمی در هماهنگی و هم جهت شدن اهداف در زمینه آب کشاورزی داشته باشد.