سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهمن فرخی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد دهلران ،دانشجوی دکترای عمران
امیر حمزه حقی آبی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی لرستان

چکیده:

بحران آب در سالهای آتی به عنوان یکی از مسائل مهم و حیاتی مطرح بوده که ارائه راه حل های استحصال و ذخیره آب نقشکلیدی در این زمینه خواهد داشت.آبهای سطحی در واقع می تواند به عنوان بخشی از آبهای زیر زمینی می باشد که بطور طبیعیاز طریق چشمه هابه سطح زمین راه می یابندو یا توسط چاه و قنات و… از سفره های زیرزمینی استخراج می شوند.این آبها یکی ازمنابع مهم تامین آب شیرین مورد نیاز بوده که معمولا عاری از ارگانیسم های بیماری زا هستندونیازی به تصفیه ندارد.تبدیل آبهایسطحی به زیزمینی که باعث فرسایش خاک ،از بین بردن پوشش های گیاهی،صدمات و خسارات مالی و جانی فراوانی میشود باایجاد و توسعه سد های زیزمینی و جلوگیری از خروج بدون استفاده از منابع ابی میسر می باشد.در این مقاله به معرفی ونحوهاجرای سد های زیرزمینی با هدف مها رابهای سطحی وبیان مزایای متعدد این سیستم به خصوص در نواحی خشک و نیمه خشک وهمچنین کویرها پرداخته می شود.بررسیهای کارشناسی در سطح ملی و بین المللی نشانگر این حقیقت است که کره زمین درسالهای نه چندان دور با بحران جدی در رابطه با تامین منابع آب مطمئن قابل مصرف روبرو خواهد شد.لذا اتخاذ روشهای اصولی وعملی در زمینه توسعه، حفاظت و بهره برداری و مدیریت منابع آب، امری اجتناب ناپذیر است.بر این اساس لازم است متدهای عملیاستحصال آب که کمترین اثرات مخرب زیست محیطی را داشته و نیز هدر رفت آب را به حداقل برسانند توسعه یابند. لازم بذکراست که فن استفاده از جریانات آبهای زیرزمینی از ابتکارات ایرانیان بوده و سابقه استفاده از آبهای زیرزمینی به صورتهای مختلف ازجمله قناتها و کاریزها از دیرباز در کشور ما وجود دارد. البته تا کنون هیچگونه مطالعه اجرایی در خصوص سد های زیرزمینی انجامنشده است.