سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه رفیعی جزی – کارشناس ارشد، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
وحیده پیام نور – استادیار علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اکرم احمدی – دانشجوی دکتری علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

این پژوهش با هدف استاندارد سازی pH در ارزیابی قوه نامیه بذور افرا پلت (Acer velutinum) با استفاده از آزمون تترازولیوم در قالب طرح کاملا تصادفی در سه اسیدیته مختلف و با سه تکرار انجام گرفت . نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین تیمارهای مختلف وجود دارد. مقایسه میانگین بر اساس شاخص رنگ پذیری نشان داد مناسب ترین pH برای بذور افراپلت در آزمون تترازولیوم برابر ۹ می باشد.