سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

میثم میرزایی – کارشناس ارشدمهندسی عمران- آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

علت اصلی کاهش کیفیت آبﻫﺎی سطحی، ورود فاضلابﻫﺎی شهری و خانگی، زائدات و روانابﻫﺎی کشاورزی و صنعتی (اعم از آلی، غیرآلی و گرما) و پسماندهای جامد و نیمه جامد هستند و با توجه به اینکه منابع تأمین آب بسیاری از شهرها آبﻫﺎی سطحی ﻣﻰباشند، آلوده شدن اینگونه آبﻫﺎ به وسیله زائدات و مواد شیمیایی سمی ممکن است کیفیت آب را چنان نامطلوب سازد که از آن نتوان به عنوان منبع تأمین آب استفاده نمود و یا تصفیه آن بسیار پرهزینه خواهد بود.. تاریخچه استاندارد آب در ایران به سال ۱۳۴۵ برﻣﻰگردد که آقای مهندس عصار مدیر کل وقت بهداشت محیط وزارت بهداری، استاندارد آب بهداشت جهانی را ترجمه و عملاً به عنوان استاندارد ایران پذیرفته شد. مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در چند مرحله ویژگیﻫﺎی آب آشامیدنی را در دو نشریه منتشر نمود که در حال حاضر استانداردهای رسمی مملکتی در مورد آب آشامیدنی ﻣﻰباشند.در این مقاله برخی از استانداردهای آب آشامیدنی ارائه گردید. مقایسهﺍی نیز بین استانداردهای مختلف از جمله استاندارد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، برنامه و بودجه در ایران، سازمان جهانی بهداشت، جامعه اقتصادی اروپا و ایالات متحده آمریکا انجام شده است.