سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحسین طباطبایی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

دربسیاری ازصنایع مختلف موضوع تاییدیه ها و گواهی نامه ها به شکلهای متفاوت دیده میشود ولی درمورد صنایع خودرو به دلیل تاثیرات زیاد آنها برایمنی محیط زیست و سلامت جامعه موضوع ازاهمیت بیشتری برخوردار می باشد برای این شاخه از صنعت همزمان با طراحی استانداردهای ویژه ای تعریف می شود که رعایت آنها به صورت یک الزام قانونی مطرح است دراین زمینه فرایند همولوگیشن که شامل طراحی و اجرای تست ها به وسیله واحدهای فنی و ماده اسزی گواهی های مربوطه برای مشتری است نقش مهمی را بهعهدهدارد به عبارت دیگر همولوگیشن درخودرو به معنی تایید قطعات و مجموعه های خاص درخودرو و انطباق عملکرد آ«ها با مقررات و استانداردهای مربوطه میباشد الودگی صوتی یکی از انواع آلودگی های زیست محیطی است که سلامت و بقای موجودات زنده را تهدید می کند میزان عوارض جسمی و روحی این نوع آلودگی برانسان بویژه درمحیط شهری به اندازه ای است که برای آن استانداردهای فنی و بین المللی تعیین شده است و دولت ها و متولیان شهری اصولا به رعایت آنها ملزم هستند.