سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد ذبیح منش – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

تلاش برای شفافسازی قواعد و استانداردهای گزارشگری مالی به ایجاد راهکاری بهتر برای شانهخالی کردن مهندسان مالی از مسؤولیت کمک میکند، و درنتیجه، مقررات گزارشگری مالی قربانی فعالیتهای آنهامیشود. بخش عمدهای از مهندسیمالی بازی با قواعد حسابداری است؛ بهدلیل اینکه مهندسانمالی در صورت لزوم میتوانند معاملات، ابزارها و سازمانها را مجدداً طراحی کنند، این حسابداران هستند که در این بازی بازندهمیشوند. سالها طول میکشد تا حسابداران قواعد جدیدی را بنویسند؛ اما چند دقیقه یا چند ساعت بیشتر طول نمیکشد که مهندسان مالی راهی مییابند تا آن را دور بزنند. این بازی نابرابر بین مهندسان مالی و حسابداران بهپیامدهای اثربخش اجتماعی منتهی نخواهد شد. تعامل میان قواعد حسابداری نوشتهشده و مهندسیمالی اوراق- بهادار بهمنظور مدیریت ظاهر گزارشهای مالی در بحران مالی اخیر نقش با اهمیتی داشته است. تجدیدنظر اساسیدربارهی مفروضات مقررات مالی برای نجات گزارشگری مالی از دست مهندسانمالی ضروری بهنظر میرسد