مقاله استانداردسازی فرمولای بیمارستانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۴۴۳ تا ۴۴۹ منتشر شده است.
نام: استانداردسازی فرمولای بیمارستانی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنالیز غذایی
مقاله فرمولا
مقاله استاندارد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفاریان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: برخی داریان بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: رضوی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: رهبری اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر رویا
جناب آقای / سرکار خانم: سیدحمزه شیرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تغذیه روده ای برای بیمارانی که دریافت دهانی ندارند حائز اهمیت است. مشکل تغذیه روده ای وجود محلول های مختلف و تعیین خط مشی مدیریت تغذیه ای بیماران در بخش مراقبت های ویژه است. در حال حاضر قسمت عمده تغذیه کل بیماران در ایران از محلول های آماده شده در بیمارستان تامین می شود. این محلول ها استاندارد مشخصی نداشته و به شیوه های گوناگون تهیه می شوند. هدف استاندارد کردن شیوه تهیه محلول گاواژ است.
روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی می باشد که در سال ۱۳۹۲ در بیمارستان امدادی مشهد انجام شده است. بررسی پایایی فرمولای تهیه شده در بیمارستان نمونه استاندارد شده بر اساس لیست های جایگزین، با در نظر گرفتن درشت مغذی ها (کربوهیدرات، پروتئین و چربی)، اسمولالیته و ویسکوزیته مورد ارزیابی قرار گرفت. برای مقایسه میانگین و انحراف معیار نمونه ها از آزمون آماری تی استفاده شد.
نتایج: کالری نمونه ها بین ۷۷-۹۶ kcal/100ml بود. درصد وزنی کربوهیدرات در نمونه اول، دوم و سوم به ترتیب ۳٫۷ g/100 ml، ۵٫۱۰، ۶٫۱۱ و پروتئین ۴٫۱ g/100mlو چربی ۳٫۸ g/100ml محاسبه شد. ویسکوزیته نمونه ها در محدوده ۳۵-۱۱۰ cps و اسمولالیته بین ۱۴۵-۳۵۴ mosm/kg اندازه گیری شد.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که با استفاده از این شیوه نتایج قابل تکرار است و در صورتی که محلول های بیمارستانی طبق دستورالعمل تهیه شوند می توانند مقدار قابل قبولی از انرژی مورد نیاز بیماران را تامین کنند.