سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بابک عالمی – عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کاشان

چکیده:

آنچه که در معماری اسلامی به عنوان یکی از عناصر ماندگار، می توان از آن یاد کرد، ابدیتو ازلیتی است که معمار مسلمان، به واسطه اعتقاد به خلیفه الله بودن و بینشی که این اعتقاد در اوایجاد می کند می تواند در کالبد بنا، جاری کند. اما سئوال این است که این تد اوم و هماره زندهبودن، از چه چیز ناشی می شود و چگونه در کالبد بنا جاری می گردد؟در این گفتار سعی می شود تا با رویکرد توصیفی و تحلیلی یک بنا و توسط مطالعات میدانی وهمچنین برررسی های کتابخانه ای به شرح و بسط پاسخ های سؤال فوق بپردازیم. مبنای فکر یما دراین نوشتار اعتقاد به ابدیت انسان است ، ابدیتی که ناشی از ذات باری می باشد و در نتیجهدر دست ساخته انسان مسلمان نیز متجلی می گردد. مسیر تحقیقی در این نوشتار آن است که بابررسی پایداری و عناصر فیزیکی مرتبط با آن و مبانی نظری بوجود آورنده آن، در نهایت تاثیرمعنایی آنرا در یک اثر معماری اسلام ی (خانه) بررسی نمائیم و بدین جواب دست یابیم که بهدلیل چنین ویژگیهایی است که این بنا می تواند مظهری از معماری اسلامی باشد.