سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سلمان نقره کار – عضو هیأت علمی دانشکده ی معماری و هنر دانشگاه کاشان

چکیده:

هویت معماری، به عوامل گوناگونی بستگی دارد که یکی از مهمترین آنهااست. از آنجاکه « انسان »تعریف او، « انسان » بر معماری اثر گذار است، نوع نگاه به « معمار و بهره بردار » در دو مقام « انسان »انسان » عاملی تعیین کننده در تشکیل یا تغییر هویت معماری می باشد. از این رو پرداختن به موضوعانسانی می تواند به عنوان یکی از مقدمات لازم برای بازشناسی هویت معماری و شهر « تربیت » و « شناسیبه عنوان تصمیم گیرنده ی نهایی در شکل دهی به کالبد معماری « معمار » باشد. نقش کلیدی انسان در مقامو دمیدن روح در فضای آن، از اهمیت والایی برخوردار بوده و نیازمند تأمل عمیق تر و تحقیق وسیع تردر شکل گیری آثار « تربیت معمار » می باشد. در این پژوهش، هدف آن است تا به نقش تعیین کننده یمعماری پرداخته شود. این کار از طریق طی یک سیر پژوهشی پیشینی انجام می پذیرد تا حاصل آن،محدوده ی پاسخ را برای ما روشن کند. سیری از حکمت نظری به عملی از طریق بررسی آموزه هایاندیشه ی اسلامی درباره ی انسان و حرفه مندی وی؛ نتیجه ی این پیمایش چارچوبی برای تربیت معماردر دو عرصه ی درون (خودسازی) و بیرون (دانشکده ها) بدست می دهد که در مسیر هویت یابی و سپسراهگشا خواهد بود. « معماری اسلامی » هویت سازیمعماری اسلامی رهگشا خواهد بود