مقاله از جامعه شناسی تاریخی ایران تا نظریه سیاستی پیشرفت (توسعه)؛ نقش پارادایم ماهیت گرا در ترسیم الگوی اسلامی ـ ایرانی هویت ملی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات ملی از صفحه ۳ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: از جامعه شناسی تاریخی ایران تا نظریه سیاستی پیشرفت (توسعه)؛ نقش پارادایم ماهیت گرا در ترسیم الگوی اسلامی ـ ایرانی هویت ملی
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هویت تاریخی
مقاله تمدن ایرانی
مقاله رویکرد ذات گرا
مقاله الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
مقاله سیاست هویت ملی
مقاله رویکرد کثرت گرا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امامی سیدمجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«جامعه شناسی تاریخی هویت و تمدن پژوهی» از حوزه های مهم مطالعات «هویت»، «تاریخ» و «تمدن» است که در ترتیبی منظم، از ذهنیت تا عینیت، خودآگاهی جمعی را سامان می دهد و موضوع اصلی این مقاله نیز در این حوزه قرار می گیرد. هویت تاریخی و تمدنی ایران، از پیش از اسلام تا دوره معاصر، همواره از منظرهای مختلف موضوع مطالعه اندیشمندان اجتماعی داخلی و ایران شناسان غربی بوده است. در این مقاله پس از معرفی سه رویکرد کلی به هویت تاریخی و تمدنی ایران یعنی رویکرد انحطاط گرا، رویکرد چندپاره انگار و رویکرد ماهیت گرا و ثمره نگاه هر یک درخصوص آینده و الگوی پیشرفت در ایران، الزامات ماخوذ از هویت تاریخی و تمدنی ایران برای الگوی نظری پیشرفت بر اساس رویکرد ماهیت گرا در هفت مولفه ماهیتی شامل: «روح معنویت، تعبد، توحید»، «اسلام اصیل»، «ولایت مداری»، «سرزمین و موطن»، «زبان و خط پارسی»، «تمدن تاریخی» و «رسالت تاریخی و موعودگرایی» (مبتنی بر سند مولفه های هویت ملی ایران، مصوب ۲۱/۱۲/۸۶ شورای فرهنگ عمومی کشور) تشریح و واکاوی خواهد شد.
مساله اصلی در این مقاله بررسی «انواع رویکردها به هویت تاریخی ایران و نگاه هایی است که به الگوی کلی پیشرفت و تغییرات تمدنی در این سرزمین می توان داشت» و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی می باشد به لحاظ روش تحلیل و داوری، از جامعه شناسی تاریخی مبتنی بر چارچوب مفهومی معرفی شده تبعیت می کند.