سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرتضی ملکی – استادیار دانشگاه سمنان، دانشکده اقتصاد و مدیریت، گروه مدیریت بازرگا
علی شهابی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، کارشناس ارشد مدیریت صنعتی و عضو باشگا
مهسا امینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگا

چکیده:

ارتباط میان حوزه های دانش با تمرکز بر دانشگاهها و همچنین تکیه بر توان مضاعف مراکز صنعتی مهمترین زمینه ساز دستیابی به سطح مطلوب تکنولوژی است. شناسایی عوامل و شاخصه های موثر میان دو حوزه در یک جامعه موجبات شناخت بهتر عوامل دستیابی به رشد فناوری می شود. در این مقاله، با بررسی شاخص های موثر ارتباط میان دانشگاه و صنعت به عنوان دو رکن الزامی در پیشرفت های تکنولوژیکی و تاثیر آن بر انتقال و توسعه تکنولوژی ساخت قطعات خوردو، با استفاده از رویکرد مدلسازی پویایی سیستم و ترسیم نمودارهای علی حلقوی (CLD)، یک مدل مفهومی طراحی شده است که نشان دهنده متغییرها و دینامیزم های موجود در این عرصه می باشد. مدل از وجود حلقه های تجدید شونده(تقویتی) بسیاری حکایت دارد که مبنای آن بر ارتباط و اعتماد این دو نهاد به یکدیگر از مهمترین عوامل رشد سطح تکنولوژی های ساخت قطعات خودرو است.