سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا علی مددی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب

چکیده:

کشورپهناور ایران از دیرگاه مهد تمدن و فرهنگ و عرصه تفکرات عرفانی و آسمانی بوده است همچنین رابطه تنگاتنگ هنر و مذهب درهمیشه ی تاریخ ایران زمین سبب گردیده تا هنردرایران صرفا طبیعت گرا و متکی بربیان مستقیم و عینی نباشد دراین بین هنرمعماری به خصوص معماری ابنیه نیایشگاهی از اولین نشانه ها درایران تاکنون از نمونه هنر هایست که به واسطه استفادها ز زبان فضا و هندسه و همچنین بهره گیری از انواع تزئینات چه دربیان تجریدی و چه طبیعت گرایانه توانسته به خوبی به بیان مفاهیم اعتقادات و جهان بینی هرمقطع از تاریخ بپردازد پژهش حاضر درجستاری برسیرتحول ادیان و مذاهب ایران از آغاز تا اسلامی می پردازد و از این رهگذر آیین زرتشتی و اسلام را به واسطه برخورداری از ابنیه نیایشگاهی خصا مورد بررسی قرار دهد روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی تحلیل بوده و براساس اسناد کتابخانه ای به تحلیل سیرتحول انبیه نیایشگاهی ایران از چهارتاقی اتشکده ها تاچهارایوانی مساجد دررابطه با حکمت هنر دینی دردین زرتشتی ودین اسلامی می پردازد.