سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود نجف زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مواد غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا آبرود – دانشجوی کارشناسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد آمل
محمود یلمه – دانشجوی کارشناسی ارشد
سعید میرعرب رضی –

چکیده:

روغن ازونوئید ۱ با واکنش روغن زیتون، با ازون میتولید میشود. زنجیرههای چربی در هر روغن ازونه شده،کاهش تدریجی درحالت غیراشباعی همراه با افزایش تدریجی در زمان ازوناسیون را نشان داد. روغن زیتون ازونه با وارد کردن گاز o3-o2 با فشار به درون روغن زیتون تا زمانی که به حالت جامد درآید تهیه میشود. ترکیبات مختلف تولید شده در اثر این واکنش با بررسی طیف H و C-NMR مورد بررسی قرار گرفت. بررسی طیف H و C-NMR برای این روغنها نشان داد که تمامی پیوند های کربن کربن در تری گلیسریدها به ازوناید تبدیل میشوند.هم چنین – آن طیف نشان میدهد که هیچگونه تغییر ساختمان دیگری وجود نداشته و ترکیبات جزئی جانبی نظیر آلدئیدها و کربوکسیلیک اسیدها وجود نخواهد داشت. طیف کروماتوگرام HPLC این روغنها سه پیک را نشان میدهد که دو مورد از آنها در نتیجه اشتقاق اوزوناید از تری اولئین ) % )غالب ترین اسیل گلیسرول در روغن زیتون ۵۴ ایجاد شده است. این نتایج بیان میکند که ترکیب اصلی روغن زیتون اوزونه، تری اوزوناید تریاولئین میباشد.در این آزمایش به دنبال این هستیم که از واکنش ازون )که مادهای ناپایدار است( با روغن زیتون، محصولی با خصوصیات بهتر و پایداری بیشتر تولید کنیم