سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اصغر فلاح – عضو هیأت علمی گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدرضا کنعانی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مرتضی شعبانی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سهیلا عبدالهی لاشکی – کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی استان مازندران

چکیده:

استفاده و بکارگیری اصول علمی در بررسی توان زیست محیطی و به دنبال آن ارزیابی توان اکولوژیکی محیطی، نوع استفاده از سرزمین و استعدادها و پتاسیل طبیعی (توان اکولوژیکی) را مشخص می کند. این تحقیق برای استفاده درست و قبل از آسیب رسانی جدی و تخریب منطقه به ارزیابی توان تفرج منطقه پرداخته و توان جنگل آموزشی پژوهشی دارابکلا را با استفاده از تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مورد ارزیابی قرار داده است. با استفاده از این تکنیک و نیز مدل اکولوژیکی مخدوم می توان مناطق مستعد برای ایجاد و توسعه و نیز قابلیت تفرجی مناطق جنگلی را شناسایی نمود. همچنین می توان مکان های مناسب برای تفرج متمرکز و گسترده که با توجه به کاربری مورد نظر بر حسب توان و استعداد کمی و کیفی منطقه از تمام سطح آن بهره برداری معقول به عمل آورد را شناسایی کرد. نتایج حاصله نشان داد که در منطقه مورد مطالعه اراضی کم شیب زیادی جهت اجرای تفرج متمرکز طبقه یک در منطقه وجود ندارد. ۵درصد ( ۱۳۵ هکتار) از منطقه دارای توان تفرج متمرکز طبقه دو است. بیشترین مساحت منطقه مربوط به زمی نهایی با توان تفرج گسترده طبقه یک( ۲۱۸۳ هکتار) است و تفرج متمرکز طبقه نامناسب با داشتن ۴درصد از مساحت کل منطقه کمترین مساحت را داراست.