سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

دانیال عباسی – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب، کارشناس مهندسین مشاور پارس پیاب
احسان دریکوند – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

منطقه تاکستان وابستگی شدیدی به آبهای زیرزمینی دارد. بطوریکه ازمجموع (MCM) 1393 تخلیه در استان قزوین، مقدار (MCM) 1347 آن در تاکستان صورت گرفته که آب برداشته شده در منطقه به مصرف شرب، کشاورزی و صنعت می رسد. اقتصاد و زندگی مردم این منطقه به آب زیرزمینی وابستگی زیادی دارد. این در حالی است که برداشت بیش از حد باعث نزول شدید سطح آب زیرزمینی تا ۱۰ متر در منطقه تاکستان شده است. مطالعات کانال تغذیه مصنوعی تاکستان با هدف استفاده از آب مازاد شبکه آبیاری دشت قزوین و آبهای سطحی حوضه غرب دشت قزوین و انتقال آن به رودخانه ابهررود انجام گرفته است. در این مطالعه پس از تعیین کلیات و قوانین ناظر بر موضوع و تشریح پروژه، به تشریح وضعیت موجود محیط زیست منطقه شامل محیط فیزیکی- شیمیایی، بیولوژیکی، اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی پرداخته شده است. برای ارزیابی اثرات زیست محیطی این طرح روش ماتریس لئوپولد انتخاب گردید، که در آن نحوه اثر با علامت مثبت و یا منفی مشخص می شود. نتایج بیانگر بالا بودن میزان اثرات حاصل از اجرای طرح نسبت به اثرات منفی آن می باشد. در گزینه عدم اجرای طرح، نتایج، نشانگر بالاتر بودن اثرات منفی نسبت به اثرات مثبت است. بطوریکه بیشترین مقدار اثرات مثبت بر جمعیت و کیفیت کشاورزی و دامپروری مشاهده می شود.