سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صدیقه پرون – دانشجوی دکتری و هیئت علمی، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایر

چکیده:

هدف از این تحقیق ارزش گذاری اقتصادی جنگل حرا در استان هرمزگان بوده بر این اساس، تمایل به پرداخت افراد برای ارزش غیربازاری و ارزش بازاری مستقیم اندازه گیری شد. ارزش حفاظتی و ارزش بازاریغیرمستقیم جنگل مذکور، با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و پرسش نامه انتخاب دوگانه محاسبه گردید. برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد از مدل لاجیت استفاده شده و بر اساس روش حداکثردرستنمایی، پارامتر های مدل برآورد گردیدند. نتایج نشان داد که به ترتیب ۲۹ درصد ۹۴/۵درصد ۹۳/۴درصد و۸۷درصد و ۹۱/۲درصد افرادتحت بررسی در این مطالعه، حاضر به پرداخت مبالغی برای حفظ جنگل حرا هستند. هم چنین، ارزش بازاری مستقیم برای صیادان و دامداران با استفاده از روش ارزش نهایی برآورد شد. ارزش بازاری برای جنگل حرا با استفاده از روش ارزش نهایی ۹۹۹۵۷۹۵۷ ریال برای هر هکتار جنگل برآوردشد. متوسط تمایل افراد برای پرداخت جهت حفاظت از جنگل حرا ۹۹۰۰۰۰ ریال برای هر فرد محاسبه شد