سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا نسیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی آبشناسی
ضرغام محمدی – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

برای تحلیل و ارزیابی آزمون پمپاژ چاه ها جهت براورد هدایت هیدرولیکی آبخوان از مرحله رفت و برگشت آزمون پمپاژ می توان استفاده کرد اطلاعات مرحله برگشت آزمون پمپاژ از اطلاعات مرحله رفت آزمون پمپاژ قابل اعتمادتر است زیرا مرحله برگشت آزمون پمپاژ دردبی ثابت انجام می شود درحالیکه ثابت نگهداشتن دبی درطی پمپاژ درشرایط صحرایی معمولا به سختی بدست می آید بصورت معمول برای براورد هدایت هیدرولیکی آبخوان آزاد با استفاده ازه آزمون پمپاژ از روش تایس که مربوط به آبخوان محبوس است استفاده می شود که ممکن است با خطای زیادی همراه باشد از این رودراین مقاله به بررسی مرحله برگشت آزمون پمپاژ به کمک روشهای تایس فرض آبخوان محبوس نیومن فرض افت آنی سطح اب درآبخوان آزاد مونچ فرض ازادشدن تدریجی آب از منطقه غیراشباع آبخوان آزاد تارتاکوفسکی نیومن فرض زهکشی تاخیری و جریان سه بعدی درمحیط اشباع و غیراشباع آبخوان آزاد پرداخته شده است.