سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۳۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا سبحانی پور –
رضا دلاوری –
احمد محمدرضایی –

چکیده:

هرچند از پدید آمدن اندیشه مشارکت در مدیریت و حاکمیت زمان زیادی نمی گذرد اما دستاوردهای پژوهشی نشان می دهد که در هر دو زمینه با موفقیت روبرو بوده است. لکن رشد پدیده مشارکت در کشور ما، هنوز به گونه ای فراخور صورت نگرفته است. بنیادی ترین اندیشه زیرساز مشارکت پذیرش اصل برابری انسانهاست که در این صورت مشارکت میان آنها می تواند به برخاستن و خیز برداشتن بیانجامد و سودمندی های بسیاری برای همهفراهم آورد. کارکنان یک سازمان به دلیل داشتن نظرات، افکار و خلاقیت ها با ارزش ترین سرمایه محسوب می شوند و به همین منظور می توان گفت که یکی از نظام هایی که می تواند به این سرمایه با ارزش و متناسب با خصوصیات وروحیات او هویت بخشد نظام ارائه پیشنهادهای کارکنان می باشد. بعد فرهنگی از بنیادی ترین مسائل جهت اجرای نظام پیشنهادها در سازمان به شمار می رود. از اینرو این تحقیق قصد دارد کارکردهای فرهنگی اجرای نظام پیشنهادها را در دستگاههای اجرایی استان قم طی چهار فرضیه ذیل بررسی و ارزیابی نماید.- بکارگیری نظام پیشنهادها در دستگاههای اجرایی استان با ایجاد هویت سازمانی در کارکنان رابطه دارد. – بکارگیری نظام پیشنهادها در دستگاههای اجرایی استان با ایجاد تعهد گروهی در کارکنان رابطه دارد.- بکارگیری نظام پیشنهادها در دستگاههای اجرایی استان با شکل دادن به رفتار کارکنان رابطه دارد. – بکارگیری نظام پیشنهادها در دستگاههای اجرایی استان با ایجاد ثبات اجتماعی کارکنان رابطه دارد. طبق بررسیهای انجام شده و جمع آوری نتایج پرسشنامه توزیع شده بین تمامی کارکنان سازمان چهار فرضیه مذکور تایید گردید و نشان داد دستگاههای اجرایی استان قم با اجرای نظام پیشنهادها به کارکردهای فرهنگی آن نیز دست یافته است.