سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امید طیاری – استادیارگروه آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان ،ایران
مینا نصیری نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان ،ایر
مجید حیدری زاده – دکتری آبیاری و هیدرولوژی

چکیده:

انحراف آب از رودخانه یکی از قدیمی ترین فعالیت های بشری به قدمت تمدن بشر می باشد.توسعه اقتصاد جهانی دردهه های اخیر نیز بشررابه استفاده هرچه بیشتر ازمنابع طبیعی ومنابع آبی سوق داده اسات.نیاز باه آب شیرین کهمنبع اصلی آن جریان رودخانه ها می باشدافزایش یافته ودراکثررودخانه هاسدوتاسیسات انحراف آب ساخته شده است .سدانحرافی که بمنظوربالابردن سطح آب دررودخانه هایی است که بعنوان منبع تهیاه آب بکاار مای روند،بدون اینکهازمخزن سدبعنوان منبع ذخیره بهره برداری شود،امکان بهره برداری ثقلی ازآب رافراهم می آورد.حوضاه آبریز آببخش که بخشی از حوضه آبریز اصلی بافق درانجیر می باشد،بامساحتی حادود ۱۰۸۱/۵۴ کیلومتر مربع درجنوب شهرستان بردسیر واقع شده است.برطبق بررسی های بعمل آمده ومطالعات صورت گرفته،جهت اساتفاده ازآبهای سطح الارضی حوضه،درکیلومتر ۱۹ جنوب شهرستان بردسیراقدام به ایجادبندانحرافی برروی رودخانه آببخشا شده است. بندانحرافی موردنظر برای سیل ۱۰۰ ساله وبمنظور تامین نیاز اراضای کشااورزی روستاهای ترشاب،نرش ودشکار طراحی واجراگردیده است.در این تحقیق ٬ پایداری وعملکرد بندانحرافی آببخشا مورد بررسی قرارگرفتا است.مشاهدات گویااینواقعیت است که درمورد طراحی واجرا مجرای تخلیه رسوب بند،اصول ومعیارهای طراحای اساتانداردمدنظر قرارنگرفته است. که این امرپی آمدهای نامطلوبی رادرپی داشته که ازآن جمله می توان به آبشستگی پایین دست حوضچه آرامشبند، ایجاداختلاف ارتفاع درمحل اتصاال حوضا چه آراماش سارریز وبساتر رودخانه ،وعملکارد نامناساه دریچه آبگیر بند،اشاره نمود.که این مسائل پایداری سازه رانیز درمعرض خطر قرارداده اند.برای مقابله باااین ناهنجاری ها، طراحیمجرای تخلیه رسوب مطابق با توصیه ها ومعیارهای استانداردپیشنهادگردیده است