سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نازنین یگانه راد – کارشناس ارشد گروهگیاه پزشکی
طیبه پریزن – کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی
غلام خداکرمیان – دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

امروزه به دلیل افزایش نگرانیهای عمومی برایسلامتیانسان و آلودگی های محیطی استفاده از سموم شیمیایی کاهش یافته است بنابراین روشهای جایگزین برای کنترل بیماریهای محصولات کشاورزی و کاهش ضایعات غذایی شدیدا مورد نیاز است درطول چندسال گذشته کنترل بیولوژیکی به عنوان یک استراتژی موثر درکنترل بیماریها مورد توجه قرارگرفته است بنابراین دراین پژوهش نمونه های سیب زمینی آلوده به بیماری پژمردگی باکتریایی گرداوری شدند. مجموعا ۲۸ باکتری بیمارگر R. solanacearum پس ازکشت روی محیط PDA و محیط اختصاصی تری فنیل تترازولیوم کلراید به دست آمد به منظور کنترل بیولوژیکی باکتری مذکور تعداد ۱۵۰ باکتری آنتاگونیست از خاک ناحیه ریزوسفر سیب زمینی با استفاده از روشهای باکتری شناسی جداسازی شدند. اثر اتتاگونیستی باکتری براساس توانایی آنها درجلوگیری از رشد بیمارگر با استفاده از آزمون کشت سه نقطه ایی و تشکیل هاله بازدارنده مورد بررسی قرارگرفت پس از مقایسه نقوش الکتروفورزی پروتئین های محلول سلولی هفت آنتاگونیست به عنوان نماینده انتخاب و خصوصیات فنوتیپی آنها تعیین شد براین اساس استرین های NY32, NY31, NY30 به عنوان Bacillus subtilis و NY33 بهعنوان Bacillus megaterium وNY20 Rhizobium sp. NY10 Pseudomonas putida NY21 C Pseudomonas fluorescence تشخیص داده شدند