سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی قیصری – استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سید مجید میرلطیفی – استادیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
محمد جواد زارعیان – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه صنعتی اصفهان
منیره بیابانکی – دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف این پژوهش واسنجی و ارزیابی مدل CERES-Maize – (CSM) برای شبیه سازی رشد و توسعه ذرت علوفه ای (سینگل کراس ۷۰۴) در مقیاس مزرعه ای بود. بر این اساس مزرعه ای آزمایشی با ابعاد ۲۰۵×۸۰ متر انتخاب و ذرت علوفه ای سینگل کراس ۷۰۴ در دو سال متوالی ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ کشت شد. آزمایش، با سه سطح کودی ۰، ۱۵۰و ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و چهار سطح آبیاری (soil moisture depletion) 0.7SMD ، ۰٫۸SMD، ۱٫۰SMD و ۱٫۱۳SMD در سه تکرار اجرا گردید. تیمار آبیاری کامل بدون کمبود کود نیتروژنی در سال دوم برای واسنجی و سایر داده های همان سال بعلاوه کل داده های سال قبل برای ارزیابی مدل مورد استفاده قرار گرفت. سپس، ضرایب ژنتیکی ذرت علوفه ای سینگل کراس ۷۰۴ محاسبه شد. مقدار p1، p3و PHINT به ترتیب ۲۹۵، ۷۹۰ و ۵۰ درجه سانتیگراد-روز، مقدار P2 برابر ۳۶۴/۰ روز و G3 برابر ۵/۸ میلی گرم بر روز بود. به طور کلی نتایج ارزیابی بیانگر دقت قابل قبول مدل در پیش بینی ماده خشک ذرت علوفه ای است.