سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی اصغرپورسالکویه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی برنجکوب – هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

سیستم های شناسائی مبتنی بر فرکانس رادیویی RFID) از جمله تجهیزات بسیار مفید در صنعت به حساب می آیند و وظیفه ی اصلی آنان احراز حضور یک موجودیت خاص در یک گستر هی تحت نظارت م یباشد . اساسی ترین مساله در عملکرد این سیست مها دستیابی به یک احراز اصالت صحیح می باشد . در این راستا تلاش های فراوانی صورت گرفته است و در نتیجه پروتکلهای مختلفی به منظور دست یابی به احراز اصالت صحیح در این قبیل سیستم ها به وجود آمده است .لیکن اغلب این پروتک لها دارای نقایص و ضع فهایی می باشند که آنان را مستعد حملات گوناگونی قرار م یدهد . دراین مقاله پروتکل احراز اصالت دو طرف های که برای سیست مهای RFID به وسیله ی آقایان محمد رضا جمی و حمید رضا شهریاری مطرح گردیده است مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد . ادعا گردیده است که این پروتکل در مقابل حملات استراق سمع ، حمله ی تکرار ، حمله ی ناهمگام سازی ، ] حمله ی ممانعت از سرویس و حمله ی تشخیص موقعیت مقاوم بوده و در ضمن خواصی نظیر امنیت پیشرو و گمنامی برچسب را ارضا می نماید. در ادامه ، بااشاره به نقطه ضعف این پروتکل ، حمله ای علیه این پروتکل ارائه می شود