سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی قمقامی – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد هواشناسی ک شاورزی، گروه آبیاری و آبادانی،
جواد بذرافشان – استادی یار هواشناسی کشاورزی، گروه آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران

چکیده:

این مطالعه، در پاسخ به نیاز مطالعات هواشناسی در حوزه ارزیابی عدم قطعیت و ریسک پدیده های جوی، به ویژه در مناطقی که صرفاً دسترسی به داده های ماهانه دما و بارندگی وجود دارد، طراحی و اجرا شده است. هدف از این تحقیق، اعمال یک تکنیک با ساختار ناپارامتری مبتنی بر برآورد تابع هسته ای چگالی احتمال برای شبیه سازی متغیرهای بارندگی و دمای متوسط ماهانه است. ع ملکرد روش با استفاده از آزمونهای آماری به صورت موردی، در حوضه آبریز جازموریان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان د اد که شبیه سازی همزمان متغیرهای هواشناسی شامل دمای بیشینه، دمای کمینه و بانردگی توسط مدل، قادر است همبستگی های موجود در داده های تاریخی را حفظ نماید. علاوه بر این ، آنالیزهای آماری مشخص نمود که پارامترهای آماری (میانگین و انحراف معیار) داده های شبیه سازی های شباهت زیادی با داده های مشاهده شده دارند. از این روی، روش مورد استفاده در این تحقیق برای تولید سری های مصنوعی بارندگی و دمای ماهانه توصیه می شود.