سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه فرزادمنش – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی
ابوطالب هزارجریبی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایر
امیراحمد دهقانی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایر
مهدی ذاکری نیا – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایر

چکیده:

یکی از روشهای موثر صرفه جویی در مصرف آب آبیاری ، استفاده از روش آبیاری بارانی است. دانستن عوامل موثر بر یکنواختی توزیع آب (CU) در این روش اهمیت زیادی در افزایش راندمان مصرف آب دارد. در این تحقیق ضریبیکنواختی توزیع آب از آبپاش AQ20 در ارتفاع پایه آبپاش مرسوم ۱۲۰ سانتیمتر در ۳ تیمار مختلف فشار کارکرد ۲/۵ ، ۳و۳/۵ اتمسفر و ۱۶ تیمار مختلف فواصل آبپاش در آرایشهای مربعی و مستطیلی در شرایط باد آرام در ایستگاه تحقیقات پنبه هاشم آباد گرگان مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین یکنواختی توزیع آب در فشار ۳ اتمسفر بدست آمد. بررسی نتایج حاکی از افزایش مقدار CU با کاهش مقادیر فاصله آبپاشها روی لوله فرعی (Sl) و فاصله لولههای فرعی از یکدیگر Sm) است. در آرایش ۹×۹ یکنواختی توزیع آب حداکثر شد. اما با توجه به دامنه قابل قبول ضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی )بیش از ۰۱ %( و با توجه به ملاحظات اقتصادی ۱۲×۱۵بعنوان آرایش بهینه آبپاش AQ20 در فشار ۳ اتمسفر انتخاب گردید.