سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمانه فلاحتگر – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حسین بشارتی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
پیام بابایی – کارشناس پژوهشی جهاد دانشگاهی مازندران
علی چراتی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

به منظور ارزیابی گوگرد و باکتری تیوباسیلوس بر غده بندی ریشه و جذب نیتروژن اندام هوایی در ارقام سویا، آزمایش گلخانه ای به صورت طرح فاکتوریل در سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل دو رقم متداول سویا (سحر و ویلیامز) تلقیح با باکتری برادی ریزوبیوم، ۶ سطح گوگرد (مقادیر ۰، ۲، ۴، ۶، ۸ و ۱۰ تن در هکتار) و مایه تلقیح باکتری تیوباسیلوس (با و بدون باکتری) بودند. نتایج نشان داد گوگرد و تلقیح با باکتری تیوباسیلوس توانستند تعداد غده، وزن غده ریشه و جذب نیتروژن اندام هوایی را نسبت به تیمار شاهد در سطح یک درصد افزایش دهند.