سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صمد علیون نظری – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
ذبیح الله زمانی – دانشیار گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمد محمد زاده – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
شاهین جهانگیرزاده خیاوی – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

ایران یکی از مراکز غنی ژر مپلاسم گونه های مختلف درختان میوه، بخصوص جنس Prunus و یکی از خاستگا ه های زیر جنس Cerasus می باشد. ژنوتیپ های بومی به علت سازگاری با شرایط اقلیمی و خاکی منطقه می توانند منابع غنی ژنی برای برنامه های اصلاحی باشند. در پژوهش حاضر به منظور بررسی تنوع ژنتیکی، ۱۲ ویژگی مورفولوژیکی برگ و بذر از چهار جمعیت گیاه مرمره که از چهار منطقه تبریز، خوی، قوشچی و سنندج (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان ) جمع آوری شده بودند، بررسی شد. نتایج همبستگی ساده صفات، وجود همبستگ یهای مثبت و منفی معن ی دار بین برخی صفات مهم چون سطح برگ، تراکم دندانه برگ، طول و وزن بذر نشان داد. تجزیه کلاستر با استفاده از ۲ عامل اصلی توانست این گونه را از دو گونه گیلاس و آلبالو تفکیک کند و همچنین جمعیت ها را نیز از همدیگر تفکیک کرد، ب ه طوری که دو جمعیت قوشچی و سنندج که از لحاظ ویژگی های مورفولوژیکی خیلی شبیه هم بودند در کنار هم در یک گروه دسته بندی شدند.