سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمانه فلاحتگر – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حسین بشارتی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
پیام بابایی – کارشناس پژوهشی جهاد دانشگاهی مازندران
علی چراتی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

به منظور اثر سطوح کود گوگردی و باکتری تیوباسیلوس بر خصوصیات کیفی سویا آزمایشی به صورت طرح فاکتوریل در سه تکرار بصورت گلخانه ای انجام شد. تیمارها شامل ۲ رقم سویا (سحر و ویلیامز) و تیمارهای آزمایشی شامل شش سطح گوگرد پودری (۰، ۲، ۴، ۶، ۸ و ۱۰ تن در هکتار) و دو سطح مایه تلقیح تیوباسیلوس (تلقیح نشده و شده) بودند. نتایج نشان داد تیمار گوگردی و تلقیح تیوباسیلوس توانست پروتئین دانه را بطور معنی داری افزایش دهد. بیشترین درصد پروتئین از سطح ۸ تن در هکتار گوگرد به همراه تلقیح تیوباسیلوس بدست آمد. همچنین تیمارها تأثیری بر درصد روغن سویا نداشتند.