سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پوریا آسیابان – دانشجوی مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود مرادی طیبی – دانشجوی مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز
جواد احدیان – استادیار گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

دراین تحقیق توسعه تنش کرنش درسطوح شکست شیبهای شیروانی به روشهای مختلف با استفاده از مدل Geo-Slope بررسی شده است برای استفاده از داده های واقعی از ابعاد و داده های وجه بالارود سدسن فرناندو درجنوب کالیفرنیا استفاده گردید درمدل یاد شده روشهای مختلفی تخمین پایداری شیب وجود داشته که ارزیابی هادردو حالت تراز نرمال و افت ناگهانی سطح اب انجام شده است تمامی روشها برای افت ناگهانی سطح آب دارای نتایج تقریبا مشابهی می باشند درحالیکه درتراز نرمال تفاوت هاه قابل ملاحظه بوده که برمبنای آنها روشها به دو گروه طبقه بندی شده اند نماینده گروه اول روش بیشاب و نماینده گروه دوم روش گروه مهندسین می باشد ضریب اطیمنان مربوط به روش بیشاب حدود ۴۰درصد کمتر از ضریب مربوط به روش گروه مهندسین است سطوح لغزش که هردو گروه معرفی میکنند دارای شعاع و طول یکسان هستند درصورتی که مرکز آنها از هم فاصله دارد نمودارهایمربوط به گسترش تنش موثر و کرنش درهر دو سطح روند مشابهی داشت و تفاوت معنی داری حاصل نشد.