سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

رضا زارعی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
زهرا شجاعیان – کارشناس ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
مسعود ظفری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

چکیده:

توسعه پایدار گردشگری به عنوان رهنمونی برای مدیریت کلیه منابع قلمداد می شود به طریقی که بتوان نیازهای اقتصادی و اجتماعی را برآورده ساخت و همگنی فرهنگی و سیستمهای حفاظت زندگی را همراه با افزایش عدالت و مساوات در توسعه بهبود کیفیت زندگی جوامع و بوجود آوردن کیفیت برتر محیط زیست ایجاد کرد بنابراین بهبود مدیریت زیست محیطی تسهیلات گردشگری برای کاهش آسیب های آن گام اول جهتنیل به اهداف توسعه پایدار گردشگری می باشد در مقاله حاضر سعی بر آن است تا با بررسی قابلیت ها موانع و محدودیت های گردشگری در استان خوزستان بهدنبال ارائه راهکارهای برای نیل به توسعه پایدار باشد. روش پژوهش دراین مقاله از نوع توصیفی تحلیلی با ماهیت کاربردی است.