سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سولماز شکوری اصل – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
احمد جلالیان –
نورآیر تومانیان – جهاد کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
بهاره دلسوزخاکی –

چکیده:

مطالعات تناسب اراضی درهر ناحیه به منظور انتخاب بهترین منطقه بهره وری اراضی برای کشت می باشد منطقه مورد مطالعه به مساحت ۱۱۰۰۰ هکتارشامل زمینهای زراعی بجز کوه ها دربخشی منطقه دشت مهیار استان اصفهان با ۳ سری خاک نجف اباد گلشهر و مهیار و ۹ پروفیل خاک می باشد درارزیابی کیفی مشخصات اقلیمی پستی و بلندی و خاک منطقه با نیازهای رویشی هرنبات مقایسه و بسته به میزان تطابق آنها کلاس تناسب کیفی تعیین گردید مبنای ارزیابی کمی میزان عملکرد درواحد سطح و مبنای ارزیابی اقتصادی میزان سود ناخالص درواحد سطح منظور گردیده است ازمطالعات کیف یمشخص می شود که محدود کننده ترین خصوصیات برای گندم PH شوری و خصوصیات آب و هوایی است کلاس تناسب اقلیم بجز بارندگی درمنطقه برای گندم نسبتا مناسب بود. نتایج مطالعات کمی اقتصادی نشان داد که دراکثر واحدهای اراضی کشت گندم بعد جو درمنطقه بیشترین سودآوری را داشت