سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی عشقی چهاربرج – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهر

چکیده:

امروزه اهمیت و نقش فضای سبز شهری در حیات شهرها و پایداری آنها و تأثیرات فیزیکی و طبیعی آن در سیستم شهری و بازدهی های مختلف اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی آن انکارناپذیر است؛ از این رو به منظور مدیریت صحیح فضای سبز شهری، ارزیابی روند تغییرات آنهااز گذشته تا به امروز و همچنین میزان رضایت مندی و دسترسی شهروندان به فضاهای سبز شهری می تواند بسیار مفید باشد . به طوری کاه سطح توسعه یافتگی جوامع مختلف و درک مفاهیم پایداری و ناپایداری رابطه ای مستقیم با حفظ و توسعه فضای سبز شهری دارد. پژوهش حاضر بر اساس روش پیمایشی – تحلیلی با استفاده از آمار و اطلاعات مختلف صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که برخلافاستانداردهای ملی و بین المللی ارائه شده برای کاربری و سرانه فضای سبز، شهر بناب در این زمینه با کمبودهای بنیادین مواجه است