سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نسرین روغنی زاده گان – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگیهای محیط زیست
مریم محمدی روزبهانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
سیمین دهقان مدیسه – استادیار مرک زتحقیقات آبزی پروری جنوب کشور

چکیده:

این مطالعه درسال ۹۱-۱۳۹۰ دررودخانه دز دردو فصل زمستان و تابستان انجام شد نمونه برداری در۵ایستگاه تعیین شده با چهارتکرار با استفاده ازسوربر و گرب پترسون با سطح مقطع ۲۲۵cm2 صورت گرفت ازسه تکرار برای شناسایی و شمار ماکروبنتوزها و ازیکتکرار برای تعیین دانه بندی و درصد مواد آلی رسوبات استفاده شد جهت اندازه گیری میزان مواد الی ازروش فیزیکی سوختن درکوره الکتریکی و به منظور انالیز دانه بندی رسوبات ازروش سری الک استفاده شد پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب با سه تکرار اندازه گیری شد درطول دو فصل نمونه برداری به طول میانگین تعداد ۱۶۹۴۴ فرددرمتر مربع شناسایی و شمارش شدند دربین رده های شناسایی شده بطور میانگین بیشترین درصد فراوانی مربوط به رده کم تاران با ۸۰درصد و پس از آن رده شکم پایان با ۱۴/۵ درصد بوده است بیشترین فراوانی ماکروبنتوزها دردوفصل درایستگاه ۱ محاسبه شد درکل دوره دامنه تنوع شاخص سیمپسون ۰/۶۶-۰/۳۳ و شاخص شانون ۲/۳۶-۰/۷۱ بوده که بیشترین میزان شاخص شانون ۰/۳۲±۲/۳۶ و کمترین میزان شاخص سیمپسون ۰/۰۹±۰/۳۳ درفصل زمستان درایستگاه ۳ ثبت شده است