سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرشته نامدار – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی
اصغر فرج نیا – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب تبریز

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور شناسایی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و تعیین تناسب کیفی سریهای اراضی بخشی ازمنطقه خدافرین استان آذربایجان شرقی برای کشت ذرت دانه ای آبی و یونجه آبی باجداول سایس ۱۹۹۱ و گیوی ۱۳۷۶ انجام شده است اطلاعات خاک از حفر پوفیل و مته و اطلاعات اقلیمی از ایستگاه سینوپتیک منطقه اخذ و ارزیابی کیفی تناسب اراضی با سه روش محدودیت ساده تعداد و میزان محدودیت و پارامتریک استوری ریشه دوم معین شد نتایج نشان داد که کلاسهای اقلیمی برای ذرت دانه ای به هر سه روش s1 مناسب استولی برای یونجه دارای محدودیت منتوسط دمای دوره رشد بوده که به هر سه روش کلاس S2 نسبتا مناسب را باعث می شودازکل اراضی مورد مطالعه ۸۰۷/۶ هکتار ۳۲/۴۶% جز اراضی متفرقه استدراینجا نتایج حاصله به روش پارامتریک ریشه دوم که نسبت به بقیه روشها از دقت و کارایی بالاتری برخوردار است عنوان می شود و نتایج به روشهای محدودیت ساده تعداد و میزان محدودیت و پارامتریک استوری دربخش نتایج و بحث اورده خواهد شد.