سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرحناز احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی
علی نصراله زاده اصل – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات
اصغر فرج نیا – عضو هیئت عملی مرکز تحقیقات آب و خاک تبریز

چکیده:

ارزیابی تناسب اراضی کارایی اراضی برای استفاده های خاص را تعیین کرده و درجه سازگاری و مطابقت مشخصات اراضی را با نیازهای تیپ های بهره وری تعیین می کند هدف ازاین تحقیق تعیین تناسب کیفی اراضی پایاب سد سبلان واقع درشرق شهرستان مشگین شهر برای کشت محصولات یونجه و پیاز است بدین منظور پس از بررسی های صحرایی و آزمایشگاهی و انجام مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی دقیق درمنطقه ۶ سری و ۲۲ واحد اراضی تشخیص داده شده مبنای ارزیابی برچهارچوب فائو و روشهای پیشنهادی سایز استوار بوده که درآن مشخصات خاکی و اقلیمی منطقه با نیازهای رویشی هر محصول مقایسه و درنهایت کلاسهای تناسب کیفی به روشهای محدودیت ساده و تعداد و میزان محدودیت و پارامتریک تعیین شدند نتایج تناسب اراضی برای هر محصول دراکثر واحدهای اراضی درروشهای محدودیت ساده و تعداد و میزان محدودیت ور وش پارامتریک ریشه دوم مشابه بوده و نتایج به روش ریشه دوم تطابق زیادی با واقعیت های منطقه داشته و طبق این روش درمحصول یونجه ۱۵۷۹ هکتار یا ۴۲/۷ درصد اراضی دارای کلاس تناسب S2 و بقیه واحدها به مساحت ۲۱۲۱ هکتار یا ۵۷/۳ درصد از اراضی درکلاس s3 قرار دارد و برای محصول پیاز ۳۶۴/۴ هکتار یا ۱۰ درصد اراضی درکلاس s1 و ۷۳۸ هکتار یا ۲۰ درصد اراضی درکلاس S2 و بقیه واحدها درکلاس s3 قرار دارد.