سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فهیمه قاسمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
سیدعلی ابطحی – استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
غلامرضا زارعیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده:

با توجه به رشد روزافزون جمعیت افزایش تولید در واحد سطح از مهم ترین راه های تامین مواد غذایی موردنیاز باشد. ارزیابی تناسب اراضی با انتخاب مناسب ترین محصول بر اساس توانایی زمین ضمن تحقق این هدف مساله کشاورزی پایدار و حفظ منابع طبیعی را نیز مدنظر قرار می دهد. در همین راستا دشت قیروکارزین به مساحت ۱۰۲۵۰هکتار واقع در ۲۰۰ کیلومتری جنوب شرقی شیراز انتخاب گردید. مراحل مختلف تحقیق شامل مطالعات صحرایی وآزمایشگاهی و ارزیابی کیفی بود. در ارزیابی کیفی از دو روش محدودیت و پارامتریک استفاده شد، که نتیجه گیری نهایی به روش پارامتریک ( ریشه دوم ) که روش دقیق تری بود صورت گرفت. نتایج ارزیابی کیفی نشان داد که کلاس تناسب برای گیاهان گندم و جو نسبتاً مناسب S2 تا نامناسب N2 برای ذرت بحرانی ( S3 تا نامناسب N2 می باشد، که این امر به واسطه محدودیت های خاک و زمین برای هر سه محصول و محدودیت اقلیم برای ذرت بود.تولید پتانسیل گیاهان از روش پیشنهادی فائو که بر اساس خصوصیات گیاهی و شرایط اقلیمی محاسبه می گردد، برای گندم، جو و ذرت به ترتیب ۷/۹و۷/۳و۱۲/۶ تن در هکتار به دست آمد.