سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آمنه کمالی سروستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدعلی ابطحی – استاددانشگاه شیراز
غلامرضا زارعیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده:

درکشورما به دلیل افزیاش جمعیت و خصوصا گسترش شهرها فشارزیادی به منابع طبیعی وکشاورزی وارد آمده است ارزیابی اراضی مناسب جهت تعیین نوع استفاده از زمین لازم می باشد درهمین راستا دشت ارسنجان واقع درشمال غربی شیراز به مساحت ۱۶۰۰۰ هکتار انتخاب گردید مراحل تحقیق مختلف شامل مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی و ارزیابی کیفی بود درارزیابی کیفی از دو روش محدودیت و پارامتریک استفاده شد که نتیجه گیری نهایی به روش پارامتریک ریشه دوم که روش دقیقتری بود صورت گرفت نتایج ارزیابی کیفی نشان داد که کلاس تناسب برای گیاهان گندم و جو خیلی مناب S1 تا نامناسب N1 و برای ذرت بحرانی S3 تا نامناسب N2 می باشد که این امر به واسطه محدودیت های خاک زمین و آهک برای هرسه محصول و محدودیت اقلیم برای ذرت بود تولید پتانسیل گیاهان از روش پیشنهادی فائو که براساس خصوصیات گیاهی و شرایط اقلیمی محاسبه می شود برای گندم و جو و ذرت به ترتیب ۶/۸و۸/۸و۸تن درهکتار بدست آمد.