سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آذر فاریابی – عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

چکیده:

مطالعات ارزیابی کیفی تناسب اراضی بر اساس روش فائو و روش پیشنهادی سایز در منطق ه جیرفت برای کشت آبی گندم، جو، ذرت وسیب زمینی انجام گردید. در این ارزیابی، خصوصیات اراضی منطقه شامل خصوصیات زمین و خاک و اقلیم با نیازمندیهای محصول مقایسه شد و بسته به میزان انطباق آنها کلاس تناسب اراضی تعیین گردید. .در این مطالعات بمنظور تناسب اراضی از روشهای پارامتریک (با استفاده از معادله ریشه دوم) و محدودیت ساده استفاده گردید. منطقه مورد مطالعه دارای هشت سری خاک شامل سری های دانشکده، باقرآباد، علی آباد، دولت آباد، دهنو املاک، عباس آباد، جلال آباد و میانده می باشد. مهمترین عوامل محدودکننده در این سریها بافت و ساختمان خاک و شوری و قلیائیت و میزان سنگریزه تشخیص داده شد.در کل منطقه مورد مطالعه، محدودیت اقلیمی غیر از سری باقر آباد برای کشت گندم وجود نداشت. اغلب اراضی مورد بررسی برای محصول انتخابی مناسب بوده ولی با توجه به محدودیت های موجود در کلاسهای مختلف قرارمی گیرند.