سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

طاهره مقتدری – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدعلی ابطحی – استاد دانشگاه شیراز
غلامرضا زارعیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده:

استفاده صحیح ازاراضی یکی ازاهداف مهم علمخاکشناسی است یکی از راه های رسیدن به این هدف ارزیابی تناسب اراضی و کشت محصولات با درنظرگرفتن پتانسیل زمین است اهدافی کهدراین طرح مطرح می باشد عبارت است از طبقه بندی تناسب کیفی اراضی برای محصول گندم منطقه دشت آبخورتنگشکن ارسنجان براساس روش فائو می باشد درهمین راستا دشت ابخور تنگشکن ارسنجان فارس با مساحت تقریبی ۱۶۰۰۰ هکتاردرشمال شرقی شیراز جهت این منظور انتخاب گردید این منطقه دارای آب و هوای مدیترانها ی نیمه خشک و دارای رژیم حرارتی ترمیک و رژیم رطوبتی زریک است برای این مطالعه ابتدا اطلاعات هواشناسی ازنزدیکترین ایستگاه سینوپتیک استخراج گردید نقاط مطالعاتی براساس مطالعات خاکشناسی نیمه تفضیلی منطقه دشت آبخورتنگشکن ارسنجان انتخاب گردید سپس با توجه به اطلاعات اقلیمی منطقه موردنظر ارزیابی کیفی اراضی برای گندم با استفاده ازروش محدودیت و پارامتریک انجام گرفت که دامنه کلاس این محصول S1تاN1 متغیر است. درکل بیشترین عواملمحدودکننده آهک سنگریزه و توپوگرافی میب اشد.