سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آمنه عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
سیدعلی ابطحی – استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
غلامرضا زارعیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده:

برای جلوگیری از استفاده نادرست از اراضی و همچنین محدود بودن اراضی قابل کشت، طی یک برنامه ریزی از اراضی به صورت بهینه استفاده شود تا علاوه بر حداکثر سودآوری، منابع اراضی برای استفاده آیندگان نیزمحفوظ بماند. این مطالعه به منظور بررسی تناسب کیفی اراضی ایستگاه تحقیقات کشاورزی حسن آباد داراب به مساحت ۵۶۰ هکتار واقع در ۲۲ کیلومتری غرب شهرستان داراب برای محصولات گندم، جو، ذرت و پنبه انجام شدهاست. بر اساس آمار هواشناسی، منطقه مورد مطالعه دارای رژیم حرارتی Hyperthemic ورطوبتی Aridic Ustic می باشد. مراحل مختلف تحقیق شامل مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی خاک و ارزیابی کیفی اراضی است. تناسب اراضی به سه روش محدودیت ساده، تعداد و شدت محدودیت و روش پارامتریک انجام شد. نتایج ارزیابی اقلیم نشان داد که اقلیم منطقه برای گندم و جو مناسب S1 برای ذرت نسبتا بحرانی ( S3 و برای پنبه نسبتا مناسب ( S2 می باشد. نتایج مطالعه کیفی نشان می دهد که برای گندم و جو اکثر واحدهای خاک دارای کلاس S3,S2,S1 ذرت اکثر واحدها خاک کلاس N1 ,N2 و برای پنبه اکثر واحدها دارای کلاسS2 بوده و تعداد اندکی از واحدها دارای ناسبS3 می باشند. عوامل محدود کننده شامل محدودیت آهک، عمق خاک، سنگ و سنگریزه سطحی و عمقی PH خاک می باشند.